สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์แก้ไขปรับปรุงทางระบายน้ำใต้ผิวจราจร

นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์แก้ไขปรับปรุงทางระบายน้ำใต้ผิวจราจร (กม.10+600) บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น ให้แก่ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทฝาง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นในฤดูฝน อย่างยั่งยืน


แสดงความคิดเห็น