สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


มอบอุปกรณ์เพื่อซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านหนองไผ่

12 สิงหาคม 2564 นายการุณ รัตนธรรม นายก อบต.ม่อนปิ่น มอบหมายให้ นายทักษิณ นิติกุลวรรักษ์ รองนายก อบต.ม่อนปิ่น นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัดอบต.ม่อนปิ่น มอบอุปกรณ์ เพื่อซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 จากเหตุการณ์สาธารณภัย (อุทกภัย)


แสดงความคิดเห็น