สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่  26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และนักกีฬาของหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารปิงสบแตง เทศบาลตำบลสันมหาพน โดยหลังจาก  พิธีเปิด มีการแข่งขันเซปักตะกร้อ รอบแรก จำนวน 3 คู่ ผลการแข่งขันสรุป ดังนี้

คู่ที่ 1 บ้านป่าเส้า ชนะ บ้านสหกรณ์ 2:0 เซต

คู่ที่ 2 บ้านปากทาง ชนะ บ้านห้วยฮ่าง 2:1 เซต

คู่ที่ 3 บ้านหนองกอก ชนะ บ้านบวกหมื้อ 2:0 เซต

 


แสดงความคิดเห็น