สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในพิธี และนายพิพัฒน์ เลิศรัตนะธารา ปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการร่วมพิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษา  ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และถวายปัจจัยไทยธรรม พร้อมทั้งนิมนต์พระครูพิศาลธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหนองหล่ม รักษาการเจ้าคณะอำเภอแม่แตง เพื่อทำพิธีเจิมป้ายอาคารปิงสบแตง เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารปิงสบแตง เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น