สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการหมู่บ้านขยายผลร้อยใจรักษ์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง ต้อนรับ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศราวุธ ทังดิน ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำคณะเนื่องในการลงพื้นที่ ตรวจติดตามการดำเนินงานของหมู่เป้าหมายขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาทางเลือกและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ณ บ้านหนองไผ่ ม.15 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พบกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำท้องที่ รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อมูลการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการในพื้นที่เป้าหมายจากนักพัฒนาทางเลือก (Mr.AD1 และ Mr.AD2) พร้อมให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน


แสดงความคิดเห็น