สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา เรียกสมาชิกสภาประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2565

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา เรียกสมาชิกสภาประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
เรียกสมาชิกสภาประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2565 เพื่อปรึกษา หารือ
การดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลท่าศาลา
ตามหน้าที่และอำนาจในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลท่าศาลา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
และในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ร่วมแต่งชุดผ้าไทยหรือพื้นเมืองเพื่อร่วม
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
และคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลร่วม
แสดงความยินดีกับสท วฤษณี แก้วสุทธิ
ประธานผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
ที่ได้รับโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562จากสมาคมสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ได้มอบโล่เกียรติเป็นผู้สูงอายุดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทย

ภาพ/เรียบเรียบ : งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล :กิจการสภา


แสดงความคิดเห็น