สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอมก๋อย ชั้น 3 อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565


แสดงความคิดเห็น