สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักพัฒนาชุมชนบ้านจันทร์ ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลให้สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลบ้านจันทร์ และทางพัฒนาชุมชนอำเภอได้แจ้งให้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ว่าหมู่บ้านไหนที่ต้องการจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาตำบล ให้จัดทำและแก้ไขโครงการในแผนชุมชนของหมู่บ้านตนเองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบลดังกล่าว ตามที่ได้ชี้แจงในที่ประชุมคณะทำงาน กบต.บ้านจันทร์ ช่วงเช้าที่ผ่านมาและขอให้ส่งข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนาภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ขอให้ส่งข้อมูลที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เพื่อที่ทางองค์บริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานและสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาท้องถิ้นและแผนหมู่บ้าน

แสดงความคิดเห็น