สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.โป่งน้ำร้อน ประชุมหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นควัน PM 2.5 ประจำปี 2565

วันที่ 8 มกราคม 2565 นายรัตรติกรณ์ นามวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นควัน PM 2.5 ประจำปี 2565 โดยมีนายอัษฎางค์ พุทธวงศ์ (ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง) เป็นประธานในพิธี


แสดงความคิดเห็น