สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ได้มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 51 ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย เป็นพนักงานเสิร์ฟร้าน Warmup Cafe ซึ่งพักอยู่ที่หอพักในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ บ้านทรายคำ หมู่ที่ 15 เพื่อให้พี่น้องได้รับทราบความจริง และแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความเข้าใจ หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป ในวันที่ 6 มกราคม 2564 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จึงประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทุกหมู่บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลสุเทพทุกแห่ง เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสดังกล่าวขยายไปในวงกว้าง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค ณ เทศบาลตำบลสุเทพ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น.
 
สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ
 
1. ตั้งด่านบูรณาการร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. หมู่บ้าน
 
2. ทำแผนฆ่าเชื้อสถานที่ต่าง ๆ ภายในตำบลสุเทพ ดังนี้
1) หอพัก โรงแรม วัด โรงเรียน และสถานที่ท่องเที่ยว
2) แหล่งจุดรวมขยะ ให้ทำความสะอาดพร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ
 
3. ตรวจสอบผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 
4. สอบสวนผู้เดินทางจากจังหวัดเสี่ยง ปัจจุบันติดตามได้ทั้งสิ้น 42 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทำการกักตัว Home Quarantine เรียบร้อยแล้ว พร้อมสอบถาม Timeline
 
5. แนวทางการเปิด-ปิด โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ
1) ปิดโรงเรียนบ้านโป่งน้อย และโรงเรียนบ้านห้วยทราย ตั้งแต่วันที่ 7-15 มกราคม 2564 โดยอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ประชาสัมพันธ์ไม่ให้นักเรียนและผู้ปกครองเดินทางไปต่างจังหวัด หากเปิดเรียนจะมีการคัดกรองผู้ปกครองก่อนเข้าโรงเรียน พร้อมเน้นย้ำนักเรียนใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้บ่อย หยุดกิจกรรมด้านกีฬา และลูกเสือ
2) โรงเรียนสังวาลย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ และ โรงเรียนบ้านเชิงดอย เปิดเรียนตามปกติ เนื่องจากอยู่ห่างไกลพื้นที่เสี่ยง แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองโควิด และมาตราการทางสาธารณสุข ฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
 
6. กรรมการหมู่บ้าน วัดโป่งน้อย และผู้ใหญ่บ้าน ได้หารือแนวทาง เห็นควรปิดตลาดนัดบ้านโป่งน้อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
 
ทั้งนี้การดำเนินการทั้งสิ้น ทางเทศบาลตำบลสุเทพ โดยท่านธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรี จะให้การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย ตามระเบียบกฎหมายกำหนดต่อไป

แสดงความคิดเห็น