สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพครั้งแรก

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพครั้งแรก ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3 หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาล มีการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปฏิบัติราชแทนในการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งแรก ขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2564
โดยในการประชุม ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสุเทพชั่วคราว ได้เชิญนายกิตติพงศ์ พลับพลาทอง ขึ้นเป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกฯ กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ พร้อมดำเนินการประชุมเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติเลือก
1. นายกิตติพงศ์ พลับพลาทอง เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
2. นายศุกร์ อธิกร เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
3. นางสาวพิมพ์วลัญช์ หาญวชิระ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
4. นางแสงระวี มูลนินตา กรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1
5. นายณรงค์ คำเรือน กรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2
6. นายเกษม ไชยวงค์ กรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3
โดยได้ลงนามรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2564 อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น