สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสันมหาพน ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายสุรยุทธ บูรณา รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมหาพน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยก่อนการประชุมว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศบาลตำบลสันมหาพน ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ นางบัวบาน รอบคำ นายเรือนแก้ว เรือนคำ นายหมื่น ธงดำและนางประนอม ธงดำ เนื่องจากเป็นผู้มีจิตใจสาธารณะในการอุทิศที่ดิน เพื่อใช้เป็นทางสาธารณะประโยชน์

    


แสดงความคิดเห็น