สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสันมหาพน ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายไพโรจน์ เมฆขยาย ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมหาพน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยก่อนการประชุมว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศบาลตำบลสันมหาพน ได้มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 (“เชียงใหม่วิชาการ 2565”) ดังนี้

การประกวดแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์ – ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้แก่

 1. เด็กหญิงพริ้มเพรา วาสนาหนุนนำ
 2. เด็กหญิงอริญชย์ สายธรรม
 3. เด็กชายธัชนนท์ กรวดนอก

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้แก่

 1. เด็กหญิงณัฐณิชา ปัญญาเรือน
 2. เด็กหญิงสมิตา พุทธิมา
 3. เด็กหญิงวรัญญา ตะยะพงค์
 4. เด็กหญิงชโลทร ปิ่นแก้ว
 5. เด็กหญิงภัคนันท์ อินต๊ะ
 6. เด็กหญิงจุฑารัตน์ แอ่นแก้ว
 7. เด็กหญิงวนิดา กอนแก้ว
 8. เด็กหญิงพลอยชมพู คำต๊ะวงค์
 9. เด็กหญิงชญานุช สมจิตร
 10. เด็กหญิงรัตติการ กุลพัชรวงค์


แสดงความคิดเห็น