สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครั้งแรก

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครบตามจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงดำเนินการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครั้งแรก ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยมีนายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นประธานเปิดการประชุมและได้มีมติสภาแต่งตั้งให้นายณัฏฐพล รินแก้ว เป็นประธานสภาฯ นายเอกภาค จันทรา เป็นรองประธานสภาฯ นายพิจิตร บัวผัน เป็นเลขานุการสภาฯ


แสดงความคิดเห็น