สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565  อบต.แม่สา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โดยท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.แม่สา

แสดงความคิดเห็น