สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-Site ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565


แสดงความคิดเห็น