สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสันมหาพนจัดการประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ หอประชุมน้ำปิง อาคารสันมหาพน 4 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น