สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชุมประชาคมระดับตำบล

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดการประชุมประชาคม  ระดับตำบล โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านเข้าร่วมประชุม  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลสันมหาพน ณ หอประชุมน้ำปิง อาคารสันมหาพน 4 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น