สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมประชาคมตำบลแม่สา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  คณะผู้บริหาร  ประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.แม่สา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน จัดให้มีการประชุมประชาคมตำบลแม่สา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา พัฒนากรประจำตำบลแม่สา  และประชาชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่สา ณ วัดสว่างบรรเทิง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 


แสดงความคิดเห็น