สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันมหาพน

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดการประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันมหาพน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยนายเจริญยุทธ ปัญญารัตน์               รองนายกเทศมนตรี นายอาดิษฐ์ อินทจักร์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำแตง ชั้น 2 อาคารสันมหาพน 2 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น