สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 การจัดทำร่างแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลสันมหาพนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบฯ ณ ห้องประชุมน้ำแตง  ชั้น 2 อาคารสันมหาพน 2 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น