สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลสันมหาพนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง   ตามระเบียบฯ ณ ห้องประชุมน้ำแตง ชั้น 2 อาคารสันมหาพน 2 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น