สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำเทศบาลตำบลสันมหาพน

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในการประชุม เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการที่ลาออก เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ และให้บริการแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมน้ำแตง ชั้น 2 อาคารสันมหาพน 2 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น