สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน เป็นประธาน ในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับร่างแผนพัฒนา ฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำแตง ชั้น 2 อาคารสันมหาพน 2 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น