สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอมก๋อย

ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอมก๋อย ชั้น 3 อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานแผนและงบประมาณได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอมก๋อย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


แสดงความคิดเห็น