สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันมหาพน

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันมหาพน จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในการประชุม  เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุน ณ ห้องประชุมน้ำแตง ชั้น 2 อาคารสันมหาพน 2 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น