สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (น้ำป่าไหลหลาก)

นายการุณ รัตนธรรม นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัดอบต.ม่อนปิ่น ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (น้ำป่าไหลหลาก)  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ในพื้นบ้านม่วงชุม – บ้านปางม้า หมู่ที่ 10 และบ้านสวนชา – บ้านห้วยจะนุ หมู่ที่ 7 พร้อมทั้งเร่งดำเนินการทำความสะอาด และส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ประสบภัย ในเบื้องต้น ขอขอบพระคุณท่านผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการครั้งนี้


แสดงความคิดเห็น