สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ประสานงานศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลท่าศาลา

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ประสานงานศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลท่าศาลา

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลท่าศาลา
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
สืบเนื่องจาก ตามคำสั่ง ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลท่าศาลา
ที่ 882/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์
อปพร.เทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวน 15 คน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จึงครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. พ.ศ.2549 ข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 5
เมื่อครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง
ให้มีการเลือกคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ อปพร. ภายใน 30 วัน โดยให้คณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร.เดิมและจัดให้มีคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เทศบาล
ตำบลท่าศาลาใหม่
สำหรับการลงมติเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับลือกตั้ง คือ
1.นายสมพงษ์ พรหมวิชัย ได้รับเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งประธานศูนย์อปพร.ตำบลท่าศาลา
2.นายสมหมาย จันทร์ต๊ะ ได้รับเลือกให้
ดำรงตำแหน่ง รองประธานศูนย์อปพร.ตำบลท่าศาลา
3.นายพจ กลมพุก ได้รับเลือกให้
ดำรงตำแหน่ง รองประธานศูนย์อปพร.ตำบลท่าศาลา
4.นางอำไพ ปัญญา ได้รับเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งเลขานุการ ศูนย์อปพร.ตำบลท่าศาลา
5.นางวรรณา แก้วเมือง ได้รับเลือกให้
ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก ศูนย์อปพร.ตำบลท่าศาลา
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล: งานป้องกันฯลฯ


แสดงความคิดเห็น