สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการประชุมเรื่อง สถานการณ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2565
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการประชุมเรื่อง
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
และจากนั้น นายจำรัส คำราพิศ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ได้รับมอบให้นายพจน์ สิงหราช
รองนายกเทศมาตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ฯลงพื้นที่ติดตาม
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ
โดยชุมชน จัดโดยกลุ่มอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก หมู่ 2
และในอนาคตจะขยายลง
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ในตำบลท่าศาลาต่อไป

ภาพ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น