สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับเลือกตั้งประจําปี พ.ศ. 2564

วันนี้ (9 มี.ค. 2565) ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 11.00 น. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับเลือกตั้งประจําปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความถูกต้องตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต่อไป


แสดงความคิดเห็น