สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันมหาพน ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน เพื่อให้ประชาชนและผู้เสียภาษีได้ทราบโดยทั่วกัน

 


แสดงความคิดเห็น