สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการที่ขอยกเลิก-ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาต (หมวดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และหมวดตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร)       ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


แสดงความคิดเห็น