สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันมหาพน ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณียื่นคำร้องขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเก็บและขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น