สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา

วันที่ 6 ตุลาคม 2565
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา
ณ ศาลาสหกิจ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกกองงานเข้าร่วมกิจกรรม
ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา
สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลท่าศาลา
จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น
การอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ
และทักษะการดูแลตนเองในวัยสูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความพร้อมทั้งกาย
จิตใจ อารมณ์และสังคม
โดยได้รับเกียรติจาก นายวินิทร พรมั่งใหม่
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
และนายวิษณุพงษ์ จินต๊ะนารี วิทยากรจากโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
จังหวัดลำพูน มาสร้างสุขให้ผู้สูงอายุ
เทศบาลได้มีแนวทางการดำเนินการกิจกรรมศูนย์
สร้างสุขตำบลท่าศาลาทุกวันศุกร์ที่ 2 และ ศุกร์ที่ 4 ของเดือน
โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุม 8 มิติ ได้แก่
1. ด้านสุขภาพ
2. ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
3. ด้านสังคม
4. ด้านนันทนาการ
5. ด้านศิลปะการแสดงดนตรีบำบัด
6. ด้านสิ่งแวดล้อม
7. ด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง และ
8. ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การเรียนการสอนผ่านช่องทางสื่อเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
และไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยตนเองได้มีส่วนร่วมรับรู้ อีกด้วย
ภาพ:/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:งานสวัสดิการ


แสดงความคิดเห็น