สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


คัดกรองความสามารถในการอ่าน

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน  และครูโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและประเมินผลการเรียน ได้คัดกรองความสามารถในการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  เพื่อทดสอบสมรรถนะด้านการอ่านและนำผลการทดสอบไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป


แสดงความคิดเห็น