สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรม 5 ส (Big Cleanning day) ภายใต้ยุทธการ “เจียงใหม่เมืองงาม”


แสดงความคิดเห็น