สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหนองน้ำ เทศบาลตำบลสันมหาพน โดยได้รับการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก จำนวน 50,000  ต้น จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

  


แสดงความคิดเห็น