สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โดยนายเจนภพ ล้านนาดอย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์, นายสมคิด กรรขำ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน โดยเชิญพระศรัญย์พงศ์ ปญญาวชิโร มาให้โอวาทและให้ความรู้แนวคิด แนวปฏิบัติทางจริยธรรม ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โดยมีหัวข้อดังนี้ 1. ความขยันหมั่นเพียน 2. ความอดทน 3. ความซื้อสัตย์ 4. ความเที่ยงธรรม 5. ความไม่ลุแก่อำนาจ เพื่อให้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน


แสดงความคิดเห็น