สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสืบไป


แสดงความคิดเห็น