สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพิธี ร่วมกับผู้นำชุมชน ประธาน-สมาชิกสภาตำบลน้ำบ่อหลวง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13(สันป่าตอง) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10(เชียงใหม่) โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง(ภาวนาภิรัต) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งสองแห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ต้นกล้วย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตำบลน้ำบ่อหลวงและเพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ ป่าชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

                 

 


แสดงความคิดเห็น