สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก Big Cleaning day ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสันมหาพน นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก Big Cleaning day ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน พร้อมมอบทรายทีมีฟอส เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน เครือข่ายโรงพยาบาลแม่แตง (PCU) (โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร (เดิม))


แสดงความคิดเห็น