สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 เวลา 09.00 น. ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศุภชาติ บุตรดีขันต์ กรรมการและที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศและการสำรวจระยะไกล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบรรยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม


แสดงความคิดเห็น