สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไประดับชำนาญงาน

การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไประดับชำนาญงาน       ราย นางสาวมณทิรา สุภาอินทร์  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน


แสดงความคิดเห็น