สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


การประชุมหารือแนวทางการเยียวยาผู้ที่ได้ระบผลกระทบจากโรคโควิด – 19

6 สิงหาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การพิจารณาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


แสดงความคิดเห็น