สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ 2564 เวลา 9.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามที่ผู้บริหารเสนอและวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม


แสดงความคิดเห็น