สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


การประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น