สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลสันมหาพน ณ ห้องประชุมน้ำแตง


แสดงความคิดเห็น