สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1


แสดงความคิดเห็น