สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ อ.จอมทอง อ.เชียงดาว อ.ดอยสะเก็ด อ.ฝาง อ.แม่แตง อ.สันทราย อ.หางดง อ.ฮอด นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง

เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2563 (ชม 0023.2/10048)


แสดงความคิดเห็น