สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งเวียนหนังสือสั่งการและหนังสือประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ชม0023.1/120)


แสดงความคิดเห็น